• Laagste prijzen
 • Spoed levering mogelijk
 • Direct telefonisch advies

Displaygigant
Nachtwachtlaan 504
1058 ET, Amsterdam
Nederland
tel: 020 - 77 11 013

kvk: 66574420
Btw-nr: NL856614695


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van huur en verhuur van Displaygigant.nl Group B.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “Displaygigant.nl”.
 2. De koper c.q. huurder c.q. opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen c.q. vervolgopdrachten.
 6. Indien Displaygigant.nl deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Displaygigant.nl hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Displaygigant.nl gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Displaygigant.nl uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Displaygigant.nl een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Displaygigant.nl eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Displaygigant.nl is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Displaygigant.nl – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Displaygigant.nl eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Displaygigant.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Displaygigant.nl het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Displaygigant.nl niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Displaygigant.nl gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Displaygigant.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Displaygigant.nl en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Displaygigant.nl te worden geretourneerd.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Displaygigant.nl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Displaygigant.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Displaygigant.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 9. Displaygigant.nl biedt geen garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen kunnen voorkomen. Prijsfouten en modelwijzigingen voorbehouden. Displaygigant heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten en behoud zich het recht voor om in geval van een prijsfout niet voor die prijs te leveren.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Displaygigant.nl het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Displaygigant.nl.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Displaygigant.nl gewenste wijze aan Displaygigant.nl ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Displaygigant.nl verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. Displaygigant.nl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Displaygigant.nl hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de werklocatie in zodanige staat is dat Displaygigant.nl ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; f. Displaygigant.nl tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; g. Displaygigant.nl op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; h. (tenzij anders overeengekomen) op de werklocatie de benodigde hoogwerkers en/of andere apparaten c.q. machines die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor Displaygigant.nl kosten zijn verbonden; i. Displaygigant.nl vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie; j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; k. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Displaygigant.nl opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden; l. op de werklocatie de door Displaygigant.nl en/of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; m. Displaygigant.nl vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Displaygigant.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle door Displaygigant.nl geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Displaygigant.nl of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 4. De wederpartij is verplicht de eventueel door Displaygigant.nl c.q. diens toeleverancier vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs bij zijn afnemers in rekening te brengen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van Displaygigant.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Displaygigant.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Displaygigant.nl nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Displaygigant.nl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij hebben verkregen en waarvan de andere partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staan er voor in dat hun werknemers c.q. andere personen die onder hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien partijen als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kunnen beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Het is Displaygigant.nl te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Levering condities; 10% afwijking t.a.v gewicht en kleur wordt voorbehouden.
 2. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Displaygigant.nl haar (op)leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.Displaygigant.nl is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Displaygigant.nl verlaten of het moment waarop Displaygigant.nl aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Displaygigant.nl te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Displaygigant.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/ of de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Displaygigant.nl gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Displaygigant.nl uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Displaygigant.nl binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Displaygigant.nl heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Displaygigant.nl een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 8. Displaygigant.nl kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 8: Emballage

 1. Indien de zaken door Displaygigant.nl worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Displaygigant.nl. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. Displaygigant.nl is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Displaygigant.nl verplicht deze emballage terug te nemen en zal Displaygigant.nl de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Displaygigant.nl gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Displaygigant.nl kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Displaygigant.nl de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk via E-mail aan info@displaygigant.nl te melden.
 2. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 24 uur na verrichting van de werkzaamheden – schriftelijk via E-mail aan info@displaygigant.nl te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. De wederpartij kan alle benodigde informatie en documenten voor het indienen van klachten e.d. raadplegen door een E-mail te sturen naar info@Displaygigant.nl, onze klantenservice zal u dan van de benodigde informatie via E-mail voorzien
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Displaygigant.nl is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Displaygigant.nl voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Displaygigant.nl. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De wederpartij dient Displaygigant.nl in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Displaygigant.nl te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk, is of indien het noodzakelijk is dat Displaygigant.nl ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Displaygigant.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 10: Garanties

 1. Displaygigant.nl zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Displaygigant.nl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Displaygigant.nl geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Displaygigant.nl zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Displaygigant.nl zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Displaygigant.nl zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Displaygigant.nl garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Displaygigant.nl kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Displaygigant.nl. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Displaygigant.nl gegeven garanties aanvaardt Displaygigant.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Displaygigant.nl slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Displaygigant.nl voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Displaygigant.nl aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schade- vergoedingsplicht van Displaygigant.nl te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Displaygigant.nl niet uitkeert of de schade niet onder een door Displaygigant.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Displaygigant.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij dient Displaygigant.nl uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Displaygigant.nl op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Displaygigant.nl verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) c.q. onderhoud van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Displaygigant.nl verstrekte gegevens; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij c.q. van overheidswege; e. door van buiten komend onheil, waaronder schade veroorzaakt door derden (vernieling); f. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Displaygigant.nl.
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Displaygigant.nl uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Displaygigant.nl of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Displaygigant.nl de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Bepalingen inzake huur en verhuur van zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Displaygigant.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst van huur en verhuur dan wel iedere andere tussen partijen gesloten overeenkomst waarin een huurelement voorkomt.
 2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
 3. Displaygigant.nl is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 4. De wederpartij dient het gehuurde na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde – aan Displaygigant.nl door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van Displaygigant.nl alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
 6. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
 7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Displaygigant.nl.
 8. Defecten aan het gehuurde almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Displaygigant.nl te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 9. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, Displaygigant.nl.
 10. Displaygigant.nl is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Displaygigant.nl of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.
 11. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal de wederpartij het gehuurde bij Displaygigant.nl ophalen en zal de wederpartij het gehuurde na afloop van de huurperiode bij Displaygigant.nl terug brengen. De wederpartij is verplicht om het gehuurde in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij werd ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. – en in de emballage waarin het is aangeleverd terug te leveren.
 12. Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde aan Displaygigant.nl terug te (laten) bezorgen, is de wederpartij aan Displaygigant.nl een door Displaygigant.nl te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.
 13. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Displaygigant.nl te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Displaygigant.nl op volledige schadevergoeding.
 14. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop¬volgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij werden ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. – komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Displaygigant.nl op vergoeding van schade en andere kosten.
 15. De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door Displaygigant.nl te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde. 1
 16. Displaygigant.nl is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Displaygigant.nl of haar personeel op directieniveau.
 17. De wederpartij vrijwaart Displaygigant.nl tegen aanspra¬ken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Displaygigant.nl via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
 18. Het gehuurde blijven te allen tijde eigendom van Displaygigant.nl. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde onder te verhuren dan wel – al dan niet tegen betaling – aan derden in gebruik af te staan.
 19. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Displaygigant.nl te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Displaygigant.nl.
 20. Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor Displaygigant.nl en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
 21. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13: Betaling

 1. Displaygigant.nl is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. Bij montagewerkzaamheden dient 50% van de opdrachtsom bij het geven van de opdracht betaald te worden.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. De juistheid van een factuur staat vast indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na ontvangst ervan schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien is overeengekomen dat (periodieke) betalingen door middel van automatische incasso zullen geschieden, dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op de rekening staat om het verschuldigde bedrag te kunnen laten innen.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde vervaltermijn niet volledig is betaald of indien een automatische incasso niet slaagt of door de wederpartij gestorneerd wordt is de wederpartij aan Displaygigant.nl een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom plus €. 15,00 aan administratiekosten. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door Displaygigant.nl betaling alsnog uitblijft, is Displaygigant.nl bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Displaygigant.nl gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Displaygigant.nl gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Displaygigant.nl gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Displaygigant.nl eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Displaygigant.nl eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Displaygigant.nl te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Displaygigant.nl. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Displaygigant.nl behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Displaygigant.nl heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. De wederpartij is verplicht Displaygigant.nl direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Displaygigant.nl heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Displaygigant.nl te bewaren.
 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Displaygigant.nl op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Displaygigant.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Displaygigant.nl en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Displaygigant.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Displaygigant.nl is en blijft rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Displaygigant.nl in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Displaygigant.nl voorbehouden.
 3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Displaygigant.nl te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Displaygigant.nl door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Displaygigant.nl voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Displaygigant.nl gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Displaygigant.nl is Displaygigant.nl gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Displaygigant.nl wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Displaygigant.nl, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Displaygigant.nl.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Displaygigant.nl en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Ingeval er sprake is van overmacht is Displaygigant.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Displaygigant.nl een door Displaygigant.nl nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Displaygigant.nl gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Displaygigant.nl is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Displaygigant.nl vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Displaygigant.nl is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Displaygigant.nl gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Displaygigant.nl is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Displaygigant.nl gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Displaygigant.nl te vergoeden.

Artikel 19: Ruilen en Retourneren

 1. 19.1 Hoe kunt u een (of meerdere) artikel(en) retourneren?
  Neem als eerste contact op met de de klantenservice van Displaygigant per telefoon of mail om aan te geven wat er geruild of geretourneerd moet worden. Het team van Displaygigant is bereikbaar onder: 0207711013  of via info@displaygigant.eu. Het artikel dien t  wel aan de voorwaarden te doen welke worden genoemd bij  de punten hieronder.
  Het retour sturen van producten kunnen kosten met zich meebrengen. 19.2 Voorwaarden retourneren:
  U kunt bij ons artikelen alleen retouren welke een schade of gebrek vertonen binnen de zichttermijn van 24 uur. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel. Het artikel is, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. Wij willen uw vragen om, indien mogelijk, de orderbevestiging (of een kopie van die bevestiging) mee te sturen in de verpakking.Artikelen die u niet kunt retourneren: Dit geldt voor alle op maat gemaakte frames zoals buizenframes (spandoekframe, gevelframe, milaan, bergamo en florence) en aluminium frames. Ook voor alle te printen media zoals, spandoeken, textieldoeken, reclameborden, wand presenties, beachvlaggen, beurswandenbanners, flyers, folders, posters en brochures . Met uitzondering indien de afdruk op deze media niet overeenkomt met het door u aangeleverde digitale printbestand welke u dient up te loaden tijdens uw bestelling via uw Account. Voor alle overige producten geldt dat indien het artikel geen toonbare schade of gebrek heeft u deze niet kunt ruilen of retourneren.

   

  19.3 Voorwaarden Ruilen:
  U kunt bij ons geen artikelen ruilen.

  19. 4 Status van geretourneerde bestelling :
  Als  een artikel is geretourneerd  kunt u deze volgen met een door ons aan u verstrekte Track & Trace code. Zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen en verwerkt hebben, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. De verwerking kan 14 dagen in beslag nemen. Als u 14 dagen nadat het artikel retour is gestuurd nog geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice. We streven ernaar om uw retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Bij de voorwaarden om een artikel retour te sturen, kun je nakijken of je aan alle voorwaarden voldoet. Als  u de bestelling al heeft betaald, is het afhankelijk van de betaalmethode wanneer het bedrag teruggestort wordt. Uiteraard vervalt de betalingsverplichting als je nog niet hebt betaald na de verwerking van de retour.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Displaygigant.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze algemene voorwaarden een vertaalde versie is verstrekt, geldt bij onduidelijkheid over de uitleg de Nederlandstalige versie als beslissend.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Displaygigant.nl is gevestigd, zij het dat Displaygigant.nl altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Displaygigant.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 1 juli 2017

[]